Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  over ons:
  ╗ impress & powerPoint
  ╗ ons DOEL
  ╗ voorgeschiedenis
  ╗ akte van oprichting
  ╗ het bestuur
  ╗ ANBI status
  ╗ beleidsplannen
  ╗ jaarverslagen
  ╗ begrotingen
  ╗ nieuwsbrieven
  ╗ KvK gegevens
  ╗ Publiciteit rond ons werkOns DOEL

Stichting Witte Mus heeft zich ten doel gesteld de Huismus in Nederland haar plek terug te geven, waardoor ze zich uiteindelijk ook zonder beschermende wetgeving weer zal kunnen redden, in Nederland.
Hier onder leest u daar over.

2019 Missie en doel
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus

In de akte van oprichting van Stichting Witte Mus, die te downloaden is via onderstaande link, kunt u de statutaire doelstelling van Stichting Witte Mus lezen.
Akte van oprichting Stichting Witte Mus.
De meest recente statuten staan hier: Statuten 2018 .

Praktische uitwerking van de statutaire doelstelling, anno 2019

De in de gewijzigde statuten van Huismus Bescherming Nederland vastgelegde doelstelling kan worden opgesplitst in de volgende zes facetten:
  1. Het daadwerkelijk beschermen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen, desnoods middels een juridische procedure. En het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie.

  2. Het in stand houden van het netwerk van liefhebbers en kenners van huismussen.

  3. Het verzamelen en bestuderen van al bestaand onderzoek, alsmede het laten doen en het zelf doen van onderzoek, als ook het doen van inventarisaties.

  4. Het observeren, en via beeld- en geluidsdragers registreren, van het leven van en rond de Huismus en habitat.

  5. Het stimuleren van aandacht voor de Huismus, haar Habitat-aanleg en behoud van geschikte habitats.

  6. Het uitwisselen van de in 2 en 3 verzamelde informatie en materialen binnen het onder 1 genoemde netwerk.

  7. Het daadwerkelijk beschermen en het, tegen de stroom van vernietiging door met name wooncorporaties in, alsnog doen toenemen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder compensatie. Hierbij zullen onder anderen de onder 3 en 4 genoemde gegevens gebruikt worden.


Lees de verdere uitwerking in ons meerjarenplan.

1. NETWERK VAN MENSEN

Stichting Witte Mus wil bij het verwezenlijken van de noodzakelijke habitats een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse bevolking betrekken. Dit vooral omdat veel mensen zich bij de Huismus betrokken voelen.
Stichting Witte Mus acht het zinvol om mensen die zich het lot van Huismussen aantrekken ook daadwerkelijk te betrekken bij bescherming en herstel van de populaties huismussen in Nederland.
Dat kunnen leken zijn, ervaringsdeskundigen, professionele natuur-beschermers, mensen met financiŰle middelen en compassie, wetenschappers en noem het maar op.

2. ONDERZOEK

Stichting Witte Mus wil alle reeds bestaande onderzoek naar de Huismus (Passer d. domesticus), het habitat en vogels-in-het-algemeen voor zover dat ook op de Huismus van toepassing is, verzamelen.
Tevens wordt mee gewerkt aan onderzoek aan de hier levende kolonie, mits met de juiste vergunningen en zolang het de Huismussen niet verstoort in het dagelijks leven.
Ook wordt eigen onderzoek gedaan. Onder anderen door observaties van populaties Huismussen en inventarisaties van nest- en verblijfplaatsen die door de Huismus gebruikt worden.
Alle onderzoek wordt gebruikt ter verwerving van kennis over de Huismus en het habitat en zal verspreid worden zoals hierna onder 5 omschreven.

3. BEELD EN GELUID

Stichting Witte Mus observeert de "eigen" kolonie Huismussen, maar ook andere populaties, groepen, kolonies en verblijfplaatsen.
Deze observaties worden grotendeels via camera's en microfoons vastgelegd. Dit materiaal wordt digitaal opgeslagen op externe harde schijven.
De apparatuur hiervoor is uit privÚ-middelen in bruikleen gegeven aan de Stichting.
Onder de beschikbare apparatuur bevindt zich onder anderen een Canon EOS 5D markII en een Casio EX F1.
De eerste is zeer geschikt voor HD film en fotografie, de laatste is met name geschikt voor zogenaamde "slow-motion" film-beelden.
Voor observaties zonder de dieren te verstoren zijn er AXIS PTZ camera's; op afstand bestuurbare netwerk camera's waarvan er een aantal zeer goed lichtgevoelig zijn.
Voor observaties in zeer kleine ruimten, zoals onder dakpannen en in mussenpotten, zijn er mini-camera's met microfoon.
Ook zijn er een aantal contacten via welke een bullet-camera, een thermische camera (Optris) of een high-end HighSpeed camera (Phantom) op project-basis geleend kan worden. De laatste drie camera-typen zijn echter vooral op een vaste locatie te gebruiken.
Alle beeld- en geluids-materiaal kan mettertijd ingezien dan wel beluisterd worden en, onder voorwaarden, voor persoonlijke niet-commerciŰle doeleinden gebruikt worden.

4. AANDACHT STIMULEREN

Door te zorgen voor maatwerk aan informatie, toegespitst op over de Huismus gestelde vragen, wil Stichting Witte Mus bewerkstelligen dat mensen te weten komen hoe ze verder kunnen ontdekken wat er gaande is met de Huismussen rond hun erven, tuinen, balkons, parken et cetera. De hiervoor onder 2 en 3 beschreven middelen zullen daartoe dienen.
Stichting Witte Mus verwacht daarmee de interesse en misschien zelfs fascinatie voor de Huismus te kunnen stimuleren, zodat er ter zijner tijd veel goede parate kennis over de Huismus algemeen beschikbaar zal zijn.
Hiermee hoopt Stichting Witte Mus gangbare misverstanden over Huismussen mettertijd uit "de wereld" te kunnen helpen, maar ook de betrokkenheid van mensen te bewaren of zelfs te vergroten.
Uiteindelijk met het doel te zorgen voor de juiste kennis zodat habitat, dat voor de Huismus bedoeld is, ook daadwerkelijk door de Huismus benut wordt en kan worden.

5. INFORMATIE UITWISSELEN

Stichting Witte Mus wil ge´nteresseerden via websites, fora, blogs, nieuwsbrieven, e-mail, twitter, pers, tijdschriften, vakbladen en wat dies meer zij, informeren over het leven van de Huismus, het leven om hen heen, voor hen geschikte habitat-elementen, het herkennen van door de Huismus gebruikte habitat-elementen, mogelijkheden habitat op te bouwen, in stand te houden, uit te breiden, te beschermen, et cetera.
Om dat te bereiken wordt onder anderen het verzamelde beeldmateriaal zo veel mogelijk openlijk toegankelijk aan geboden.
Dit zal gedeeltelijk via youTube kanalen zijn, gedeeltelijk via websites, en gedeeltelijk via live-webcams (de AXIS PTZ camera's).
Met name de geluidsbestanden zullen op de externe Harde schijven blijven staan, als ook de originelen van alle beeld materialen.

Ook de informatie die vanuit het netwerk van mensen aangeleverd wordt zal gebruikt worden om de Huismus en haar gebruik van de leef-omgeving zo grondig mogelijk in beeld te brengen, waarna ook deze informatie zo veel mogelijk voor iedereen ter beschikking is.

6. DAADWERKELIJK BESCHERMEN

Tot het daadwerkelijk beschermen van de Huismus en haar habitat behoort het op de hoogte zijn van de wetgeving rond de Huismus, alsmede van veranderingen daarin, het zoeken van contacten met wetgevende, voorwaarden-scheppende, uitvoerende en handhavende overheids-instanties, het onderhouden van contacten met bedrijven en werkgroepen die middels overkoepelende beleids-plannen invloed hebben op de habitat van de Huismus, het sturen van de inhoud van documenten als gedragscodes, groenbeheer-plannen en dergelijken, het alert zijn op overheidsmaatregelen die de implementatie van de wetgeving rond ingrepen aan habitats, onder druk zet, et cetera.
Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de Omgevingsvergunning, de WABO en de "verklaring van geen bezwaar", waardoor gemeenten nog altijd vergunningen voor dakrenovaties verstrekken, zonder dat de aanvrager rekenschap geeft van ter plaatse levende populaties Huismussen.

In gewone mensentaal komt het er op neer dat Huismussen en hun leefomgeving daadwerkelijk door Stichting Witte Mus beschermd worden, zodra ze van bedreiging ervan op de hoogte gesteld wordt door omwonenden van een wijk waar Huismussen leven.

Eventueel kan dat door de melder te begeleiden wanneer deze meent in staat te zijn dit zelf af te handelen.

Als Stichting Witte Mus een melding ontvangt, van werkzaamheden waarbij Huismussen in het gedrang blijken te komen, is er vaak al schade aangericht.
Vandaar dat we daarnaast ook vragen aan overheden stellen over beleid waar de Huismus nadeel van kan ondervinden, om zo te voorkomen dat habitat verloren gaat of Huismussen bedreigd worden.
Het leveren van een inbreng in dergelijke beleidsplannen, vˇˇrdat het is vastgesteld is, een vervolg daar op.

Ook wil Stichting Witte Mus bijdragen aan de hoeveelheid gegevens die, in diverse databanken, van Huismussen beschikbaar zijn. Met name de Nationale Databank Flora en Fauna, die geraadpleegd wordt wanneer een verklaring van geen bezwaar in het kader van de WABO nodig is, wil Stichting Witte Mus vullen met gegevens van verblijfplaatsen van Huismussen in Nederland.

SLOTWOORD

Deze zes facetten van beschermingswerk wil Stichting Witte Mus de komende jaren uitvoeren,
met het uiteindelijke doel, dat het de Huismus (Passer d. domesticus) zo goed zal gaan, dat ze in de toekomst van de rode lijst van bedreigde diersoorten 2004 af gehaald kan worden. En de wezenlijk belangrijke delen van haar habitat eveneens niet meer als jaarrond beschermde elementen in de Flora en Fauna Wet vernoemd hoeven te worden.

Daarbij mag het niet zo zijn dat de Huismus uit de Rode Lijst en de Flora en Fauna Wet verwijderd wordt door afschaffingen en wijzigingen in wetgeving, zoals de afgelopen zomer ( 2011 ) door de overheid voorgesteld is.

De Huismus niet meer aan te merken als beschermde diersoort dient ( natuurlijk ) te geschieden als gevolg van een voldoende grote toename in aantallen en habitats, waarbij deze gunstige ontwikkeling gedurende zich enige jaren stabiel moet hebben getoond.
Pas daarna zal kunnen worden aangenomen dat de Huismus weer in staat is zichzelf te redden, zodanig dat zij weer zonder veel ingrijpen deel kan uit maken van de natuur rond ons mensen.


Sluit deze tekst.


  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates